Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

Ochrana osobných údajov v rámci ankiet 

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti MEWA

k účasti na prieskumoch

(Stav 31.08.2018)

Ako zaobchádzame s osobnýmí údajmi?
Spoločnosť MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG („MEWA“) vykonáva pravidelné prieskumy (napr. prieskumy spokojnosti zákazníkov) s cieľom zlepšiť produkty/služby spoločnosti MEWA a posilniť vzťahy so zákazníkmi. Veľký význam pripisujeme ochrane a bezpečnosti osobných údajov. Vaše osobné údaje spracujeme v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov. Predovšetkým podliehame ustanoveniam Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (VNOÚ) a spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), ktorých požiadavky boli zohľadnené pri navrhovaní našich procesov prieskumu.

Pri vykonávaní prieskumov spolupracujeme výhradne s dôveryhodnými partnermi a inštitúciami pre výskum trhu, ktoré podliehajú našim pokynom a okrem dodržiavania nariadení o ochrane údajov tiež nastavujú svoju činnosť podľa usmernení a noriem kvality nemeckých združení sociálneho výskumu a trhu (ďalej len „partneri“).

Vaša účasť na prieskumoch je dobrovoľná a vaše informácie spracujeme prísne dôverne. Chceme posilniť vašu dôveru a z tohto dôvodu zverejňujeme detailné zaobchádzanie s osobnými údajmi. Nasledujúce vyhlásenie vám poskytuje prehľad o tom, ako zabezpečujeme ochranu vašich údajov pri vykonávaní prieskumov a aké údaje sa spracovávajú, na aký účel a do akej miery.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je doplnené o všeobecné „Vyhlásenie o ochrane údajov podnikateľskej skupiny MEWA“ (k dispozícii na odkaze https://www.mewa.sk/ostatne/zaobchadzanie-s-osobnymi-udajmi), sú pripravené komplexné informácie o ochrane údajov a spracovávaní osobných údajov podnikateľskej skupiny MEWA a vaše práva ako dotknutej osoby.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a koho môžete kontaktovať?
Osoba zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (VNOÚ) a ďalších ustanovení o ochrane údajov pri spracovaní údajov v súvislosti s vykonávaním prieskumov je:

Spoločnosť MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefónna ústredňa: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.sk

Spoločnosť MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG je členom podnikateľskej skupiny MEWA Group s pracoviskami v Nemecku, ako aj v iných európskych krajinách a je zodpovedná za centrálnu kontrolu procesov prieskumu.

Osoba zodpovedná za ochranu údajov v spoločnosti je k dispozícii na adrese:

Spoločnosť MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Osoba zodpovedná za ochranu údajov
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-Mail: ochranaudajov@mewa.sk

Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje? Na akom právnom základe?
Spracovanie osobných údajov spoločnosťou MEWA sa uskutočňuje v rámci platných predpisov na ochranu údajov. Osobné údaje spracovávame výhradne na stanovené účely. V rámci našich interných prieskumov/procesov prieskumu trhu spracovávame osobné údaje za účelom zlepšenia produktov/služieb spoločnosti MEWA a posilňovania našich vzťahov so zákazníkmi.

Pozvánka na ankety: Za účelom oslovenia potenciálnych účastníkov spracovávame - pokiaľ je to potrebné - údaje ako vaše meno a/alebo vaše firemné kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón). Oslovenie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky sa uskutočňuje zásadne len pri uvedení vášho výslovného alebo (pri telefonickom kontakte) predpokladaného súhlasu a pri zohľadnení zákonných požiadaviek. Bez vášho výslovného súhlasu použijeme vašu e-mailovú adresu iba výnimočne a v súlade so štatutárnymi oprávneniami na oslovenie existujúcich zákazníkov. Môžete namietať voči použitiu e-mailovej adresy voči spoločnosti MEWA s účinkom do budúcnosti kedykoľvek bez toho, aby ste museli znášať iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf (pozrite nižšie pre uplatnenie vášho práva na námietku).

Anonymné vykonávanie prieskumov: Vykonávanie našich prieskumov sa zásadne uskutočňuje bez spracovania osobných údajov a pri zachovaní prísnej anonymity, aby účastníci mohli získať otvorenú a čestnú spätnú väzbu. Iba vo výnimočných prípadoch a výlučne na základe vášho zvláštneho súhlasu vykonávame individuálne prieskumy v jednotlivých prípadoch alebo na základe vašej žiadosti vytvoríme osobný odkaz (napr. ak by ste chceli byť kontaktovaný/-á o výsledkoch prieskumu alebo vašich údajoch).

Na zachovanie vašej anonymity výslovne poukazujeme pred prieskumom. Na zabezpečenie anonymity naši partneri vyhodnocujú výsledky prieskumov anonymne. My ako objednávateľ dostávame iba agregované a anonymizované hodnotenia a nemáme možnosť vytvoriť vzťah k vašej osobe ako účastníkovi prieskumu. Aj v tomto ohľade neexistujú prikazovacie práva voči našim partnerom.

Online ankety: Pri online anketách sa automaticky ukladajú technické údaje o prístupe prenášané vaším prehliadačom, ako napr. meno poskytovateľa internetových služieb, dátum a čas prístupu k nástroju prieskumu a/alebo údaje o rozpoznaní použitého prehliadača/operačného systému. Webový server nevyhnutne uchováva vašu IP adresu, ktorá za iných podmienok, aspoň teoreticky, môže umožniť priradenie k vašej osobe. V každom prípade sa neuskutočňuje ani zostavenie prístupových údajov s vašimi výsledkami prieskumu ani inými zdrojmi údajov ani vyhodnotenie týchto údajov alebo prenosu nám ako objednávateľovi. Ukladanie prístupových údajov je potrebné na zabezpečenie fungujúceho procesu online prieskumu a na zabezpečenie bezpečnosti systému z technických dôvodov. Uchovávajú sa iba počas obdobia, na ktoré sú tieto údaje potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Vaša IP adresa bude pritom uložená maximálne 7 dní. V rámci našich vytriedených online ankiet vás naši partneri budú informovať o možných technicky relevantných spracovaniach údajov (napr. o nastavení súborov cookie).

Osobné údaje spracovávame na vyššie uvedené účely so súhlasom udeleným na základe článku 6 ods. 1 písm. a) VNOÚ, ďalej na základe našich legitímnych záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ vrátane príslušných (reklamných) priamych oslovení e-mailom a/alebo telefonicky.

Spracovanie údajov mimo procesu prieskumu: Ak nadviažete kontakt v priebehu prieskumu e-mailom alebo telefonicky s naším partnerom napr. ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa procesu prieskumu alebo ak nám dobrovoľne poskytnete ďalšie osobné údaje (napr. na účasť v tombole), informácie, ktoré ste poskytli a odoslali, budú uložené a sprostredkované výlučne na tieto účely a ak je to potrebné, aj vo vlastnej zodpovednosti nášho partnera za ochranu údajov. Tieto údaje sú prísne oddelené od vašich odpovedí/údajov v prieskume. Aj v týchto prípadoch nebudú objednávateľovi poskytnuté žiadne osobné údaje, ak to nie je vami výslovne požadované ako výnimka.

Ako chránime vaše údaje?
Naše prieskumy vykonávame so zachovaním primeraných technických a organizačných opatrení a najmä chránime vaše údaje pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a zmenami prostredníctvom neoprávnených osôb, ako aj proti neoprávnenému prístupu a neoprávnenému zverejneniu alebo šíreniu údajov. Online ankety vykonávame pomocou najmodernejších techník, ktoré odpovedajú šifrovacej technike.

Kto prijíma vaše údaje a sú sprostredkované tretej krajine?
Získané údaje z prieskumu spracováva výlučne partner, ktorého používame na vykonanie prieskumu, a nie sú posunuté tretím stranám. Pri vykonávaní prieskumov sú naši partneri prísne viazaní našimi pokynmi - bez obmedzenia anonymity (poverený spracovaním objednávky, článok 28 VNOÚ).

Ako dlho sú údaje uložené?
Zásady zamedzenia údajov a hospodárnosť údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Prípadné osobné údaje sa uložia iba počas trvania, na ktoré príslušný účel použitia vyžaduje primerané uloženie. Obzvlášť naši partneri sú povinní neodkladne vymazať prípadné napr. prenechané kontaktné údaje na oslovenie účastníkov (napr. meno, e-mailová adresa, telefónne číslo) zo svojich databáz ihneď po odpovedajúcom použití.

Aké práva ako dotknutá osoba máte k dispozícii?
Ako dotknutá osoba máte právo na informácie, zrušenie, opravu a ďalšie práva, o ktorých budete podrobne informovaný v našom všeobecnom „Vyhlásení o ochrane údajov podnikateľskej skupiny MEWA“, a ktoré si môžete uplatniť kedykoľvek písomne alebo elektronicky u nás alebo osoby zodpovednej za ochranu údajov.

Najmä máte právo odvolať akýkoľvek udelený súhlas daný kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť. Okrem toho máte právo na námietku za predpokladu, že spracovanie osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ (oprávnený záujem). Najmä môžete kedykoľvek namietať proti opatreniam prieskumu trhu/priamej reklamy (napr. mail).

Upozornenie na vaše právo na námietku
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov, ktoré sa uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ (spracovanie údajov založené na vyváženosti záujmov), ak na to existujú dôvody, ktoré vznikajú z vašej konkrétnej situácie.

Ak máte námietky, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ neexistujú presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie je na účely vymáhania, výkonu alebo obrany právnych nárokov (opätovné zváženie).

Pokiaľ spracujeme vaše osobné údaje, aby sme ich mohli použiť na základe článku 6 ods. 1 písm. f) VNOÚ prieskum trhu/priama reklama, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú na účely takejto reklamy. Plne rešpektujeme túto námietku do budúcnosti a bez opätovného zváženia. V tomto prípade už nebudeme spracovávať vaše údaje na účely prieskumu trhu/priamej reklamy.

Vašu námietku nám môžete adresovať kedykoľvek v ľubovoľnej forme. Postačuje na to zaslanie e-mailu na adresu: ochranaudajov@mewa.sk