Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Veľmi rýchlo to najdôležitejšie

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov si môžete podrobne prečítať čo všetko sa deje s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše internetové stránky a zdržiavate sa na nich.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(Stav: 25. mája 2018)

Ako zaobchádzame s osobnými údajmi?

Ochrane a bezpečnosti osobných údajov prikladáme veľký význam. Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s týmto internetovým vystúpením za dodržiavania príslušných právnych predpisov k ochrane údajov. Zvlášť podliehame ustanoveniam európskeho základného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ako aj spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), pokiaľ spracúvame osobné údaje.

Chceme posilniť dôveru používateľov v našu ponuku a z tohto dôvodu dávame najavo zaobchádzanie s osobnými údajmi a informujeme vás podrobne o spracovaniach vašich údajov, ako aj o vašich právach podľa čl. 12, 13, 14 a 21 GDPR. V tomto vyhlásení o ochrane údajov, špecifickom pre webovú stránku, sa dozviete, aké osobné údaje sa zaznamenávajú v rámci používania našej webovej stránky na www.mewa.de a ako sa s týmito údajmi a informáciami zaobchádza.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Osoba zodpovedná za spracovania údajov v zmysle GDPR a ostatných právnych ustanovení na ochranu údajov je:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefón centrály: +49 611 7601-0
Telefax: +49 611 7601-361
E-Mail: info@mewa.sk
Kontaktný formulár webová stránka:

Spoločnosť MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG je súčasťou skupiny podnikov MEWA s pobočkami v Nemecku, ako aj v európskom zahraničí.

Našu podnikovú osobu poverenú ochranou údajov zastihnete na:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Osoba zodpovedná za ochranu údajov
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: ochranaudajov@mewa.sk

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje a informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú a identifikovateľnú osobu.

Na aké účely spracujeme vaše osobné údaje? Na akom právnom základe sa to uskutočňuje?

Spracujeme osobné údaje na stanovené účely, ktoré sa kvôli vášmu informovaniu vysvetľujú v nasledujúcej časti. V akom rozsahu a akým spôsobom sa vaše údaje korektne spracúvajú, sa orientuje zvlášť podľa toho, aký servis, funkčnosti a ponuky našej webovej stránky budete jednotlivo požadovať. Údaje zvlášť spracúvame, aby …

 • ste našu webovú stránky mohli vyvolať a navštíviť a aby ste našu webovú stránku a ostatné systémy mohli chrániť pred bezpečnostnými rizikami;
 • ste s nami mohli nadviazať kontakt (kontaktný formulár/e-mailové dopyty/živý chat);
 • ste sa mohli u nás online uchádzať o prácu;
 • sme obsahy našej webovej stránky mohli optimalizovať, ako aj vytvárať ľahko ovládateľne pre používateľa a v súlade s potrebami (vrátane zobrazenia reklamy hodiacej sa k vašim záujmom tu alebo na iných webových stránkach).

Ďalšie spracovania vašich osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, sa uskutočnia iba v prípadoch, v ktorých nás právny predpis k tomu výslovne oprávňuje, resp. zaväzuje alebo ste spracovanie údajov výslovne povolili. O prípadných zmenách účelu budete príslušne informovaní za zohľadnenia zákonných predpokladov.

(1) Vyvolanie a návšteva našej webovej stránky


Našu webovú stránku môžete navštíviť čisto na informačné účely bez ďalšieho oznámenia údajov k vašej osobe. Cez vašu návštevu našej webovej stránky sa v tomto prípade automatizovane uložia iba technické prístupové údaje sprostredkované cez váš prehliadač, t. j. názov vášho internetového servisného prehliadača, stránka, z ktorej ste nás navštívili, dátum a čas vašej návštevy a poznávacie údaje použitého prehliadača/operačného systému. Webový server uloží pritom podľa potreby tiež vašu IP-adresu, ktorá za ďalších predpokladov môže príp. umožniť priradenie k vašej osobe. Doplňujúco nastavíme Cookies, aby sme vám našu webovú stránku mohli aj pri čisto informačnom použití dať k dispozícii vytvorenú optimalizovane a v súlade s potrebou (k podrobnostiam v tejto súvislosti a vašim príslušným možnostiam vytvorenia pozri dole v odseku „Používanie Cookies a príslušných funkcií/technológií“). Spoločné vedenie prístupových údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční, tiež sa nekoná vyhodnocovanie údajov na marketingové účely.

Ukladanie vyššie uvedených prístupových údajov sa uskutočňuje v rámci takzvaného logfile servera (prístupový súbor) na našom webovom serveri a z technických dôvodov je potrebný na prípravu funkčnej webovej stránky a na zabezpečenie systémovej bezpečnosti. Nad rámec vyššie uvedených účelov používame prístupové údaje výlučne na vytvorenie a optimalizáciu našej internetovej ponuky podľa potreby čisto štatisticky a bez spätného záveru a vašu osobu.

Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, aby ste sa informovali o našej ponuke tovaru alebo ostatnom servise alebo aby ste tieto využívali, uskutoční sa predchádzajúce uloženie prístupových údajov a prístupových súborov (logfiles) na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny poklad), zvlášť na realizáciu predzmuvných opatrení. Okrem toho predložený čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR  slúži ako právny základ na dočasné ukladanie prístupových údajov a prihlasovacích súborov (logfiles). Náš oprávnený záujem pozostáva v tom, aby sme vám mohli dať k dispozícii technicky fungujúcu a ľahko ovládateľnú webovú stránku, ako aj mohli zaručiť bezpečnosť našich systémov.

Prístupové údaje získané v rámci používania našej webovej stránky sa uschovajú iba na časové obdobie, na ktoré budú tieto údaje potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Vaša IP-adresa sa pritom na našej webovej stránke ukladá na maximálne 7 dní.

(2) Kontaktný formulár/dopyty


Osobné údaje sa cez nás získavajú a ukladajú vtedy, keď sa tieto zadajú v na to určenom kontaktnom formulári na našej webovej stránke a sprostredkujú sa na nás alebo keď nás kontaktujete iným spôsobom (napr. cez e-mail alebo živý chat). Prináleží vám voľné rozhodnutie, či a aké informácie nám pri zodpovedajúcich dopytoch o kontakt oznámite. Keď sa s nami skontaktujete cez e-mail/živý chat, uložíme údaje v rozsahu oznámenom vami. Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke získame nasledovné údaje: Oslovenie, meno, priezvisko*, firma*, príp. číslo zákazníka, počet zamestnancov, adresa, e-mailová adresa* a telefónne číslo, ako aj téma poradenstva/dopytu* a vaša individuálna správa/položenie otázky. Údaje označené s hviezdičkou (*) sú povinné údaje, ktoré budeme potrebovať na riadne zodpovedanie vášho dopytu. Ďalšie dobrovoľné údaje nám umožňujú vedieť váš dopyt lepšie priradiť a spracovať. Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke sa s odoslaním uložia navyše nasledovné technické prístupové údaje: Dátum a čas odoslania vášho dopytu, ako aj vašej IP-adresy. (K využitiu funkčností živého chatu pozri doplňujúco dole v odseku „Používanie Cookies a príslušných funkcií/technológií“.)

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať v rámci existujúceho zmluvného vzťahu alebo vopred kvôli informácii o našej ponuke tovaru alebo našom ostatnom servise, vami oznámené údaje a informácie sa spracujú na účely spracovania a zodpovedania vášho dopytu o kontakt podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny podklad). Ukladanie technických prístupových údajov, zaznamenaných počas procesu odosielania sa uskutočňuje na účely technickej prípravy možností kontaktu, ako aj na zaručenie systémovej bezpečnosti na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (právny základ) a slúži na zachovanie oprávnených záujmov.

Osobné údaje získané v súvislosti s vaším nadviazaním kontaktu na účely a na dobu spracovania vášho dopytu. Technické prístupové údaje, uložené v tejto súvislosti, sa uschovajú iba na časové obdobie, na ktoré budú tieto údaje z technických dôvodov, zvlášť na funkčnú prípravu možností nadviazania kontaktu, ako aj na zabezpečenie systémovej bezpečnosti potrebné. Vaša IP-adresa sa pritom na našej webovej stránke ukladá na maximálne 7 dní.

(3) MEWA online žiadosť o miesto

Vaše podklady k žiadosti o prijatie do zamestnania nám môžete poslať online. Môžete vyplniť kontaktný formulár s osobnými údajmi (priezvisko, krstné meno, adresa, telefónne čísla, dátum narodenia a e-mailová adresa), ako aj uviesť svoju predstavu o zamestnaní a informácie o dosiahnutom vzdelaní a praxi (záverečné vysvedčenie, kvalifikácia/štúdium, odborná prax, jazyky, IT znalosti a iné znalosti) (pozri hore) alebo zadať tieto údaje do online formulára. V online formulári poskytujete osobné údaje (priezvisko, krstné meno, adresu, telefónne čísla, dátum narodenia, miesto narodenia a e-mailovú adresu), ako aj informácie o tom, čo vás motivovalo k podaniu žiadosti, o školskom vzdelaní, kvalifikácii, o štúdiu, o praxi, jazykových znalostiach, IT znalostiach a iných znalostiach. Okrem toho môžete nahrať svoj motivačný list a životopis. Údaje získané v rámci online formulára budú odoslané príslušnej spoločnosti MEWA, ktorá vypísala alebo obsadzuje príslušné pracovné miesto a táto ich uloží a na vlastnú zodpovednosť bude ďalej spracúvať na účely súvisiace so žiadosťou o prijatie do zamestnania. Spoločnosť MEWA, ktorá vypísala alebo obsadzuje príslušné pracovné miesto uloží vaše podklady k žiadosti a údaje o vašej osobe týkajúce sa žiadosti zásadne na maximálne 6 mesiacov po ukončení výberového konania, pokiaľ sa z právnych alebo zákonných dôvodov nevyžaduje dlhšia alebo kratšia doba úschovy. Ak by ste sa uchádzali o voľné miesto v predaji, budú vaše údaje získané v rámci online formulára uložené z poverenia spoločnosti MEWA, ktorá obsadzuje pracovné miesto formou spracovania objednávky zo strany spoločnosti Knowledge Network GmbH po dobu trvania výberového konania.

Pokiaľ by ste si želali, budú poskytnuté údaje okrem tohto uložené aj pre iné výberové konania v skupine MEWA. S ohľadom na použitie vašej žiadosti pri iných výberových konaniach môžete vyjadriť súhlas v rámci online výberového konania pomocou nasledujúceho vyhlásenia:

„Súhlasím, aby bola moja žiadosť použitá v dvojročnej lehote aj v iných výberových konaniach spoločností skupiny MEWA doma a v zahraničí v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak s tým už viac nebudem súhlasiť, môžem svoj súhlas do budúcnosti kedykoľvek zrušiť prostredníctvom e-mailu na karriere@mewa.de. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a o zaobchádzaní s mojimi údajmi uchádzača vo vyhlásení o ochrane osobných údajov som zobral na vedomie.“

Ak ste prostredníctvom e-mailu zrušili svoj súhlas, vaše údaje uvedené v žiadosti budú vymazané v uvedenej šesť mesačnej lehote po ukončení výberového konania.

Spracúvanie vašich údajov poskytnutých v rámci online žiadosti prebieha na účely rozhodovania o zakladaní a realizácii pracovných pomerov na základe § 26 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane osobných údajov (právny základ) alebo v prípade udeleného súhlasu na základe čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR, § 26 ods. 2 nemeckého zákona o ochrane osobných údajov (právny základ).

(4) Používanie Cookies a príslušných funkcií/technológií

(4.1)

Aby sme mohli návštevu našej webovej stránky mohli stvárniť ešte atraktívnejšie a aby sme mohli umožniť využívanie určitých funkcií, v niektorých oblastiach používame tzv. cookies. Cookies sú súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na vašom pevnom disku, resp. v dočasnej pamäti vášho internetového prehliadača. Okrem toho ako „Cookies“ označujeme tiež web-beacons, ako aj iné porovnateľné pamäťové technológie na sledovanie aktivít používateľa. Web-beacons sú väčšinou transparentné grafické/obrazové prvky, spravidla nie väčšie ako 1 x 1 pixel, ktoré sa naviažu do webovej stránky a so svojimi cookies sa môžu rozpoznať na vašich zariadeniach.

Cookies používame na ukladanie informácií, relevantných pre reláciu, v rámci webovej stránky. Tieto cookies sa na konci relácie/sedenia prehliadača (tzv. prechodné cookies) zničia a neuložia sa trvalo. Ostatné cookies zostávajú na vašom počítači nad rámec príslušného sedenia prehliadača/relácie a umožňujú vášmu počítaču opätovné rozpoznanie pri vašej nasledujúcej návšteve (tzv. perzistentné/ trvalé cookies). Perzistentné cookies sa vymažú automatizovane po zadanej dobe, ktorá sa môže rozlišovať podľa druhu cookies.

Cookies sa môžu rozdeliť zvlášť na nasledujúce kategórie/typy cookie:

 Potrebné cookies                          Cookies na potrebné vykonanie špecifických funkčností webovej stránky
 Funkčné Cookies Cookies, ktoré slúžia na umožnenie servisu a funkčností webovej stránky (napr. prehrávanie videí) alebo na zvýšenie „použiteľnosti“ webovej stránky
 Výkonové/Performance Cookies Cookies na meranie výkonu našej webovej stránky a obsahov webovej stránky
 Analytické/Tracking Cookies Cookies na realizáciu analýz údajov k miestu, k záujmom návštevníkov a podobne, aby ste získali informácie o návštevníkoch našej webovej stránky a dopytovaných obsahoch
 Reklamné/Targeting Cookies Cookies na účely prepínania zobrazení a reklamy na webovej stránke na celom internete, zvlášť aby bolo možné k správaniu sa pri surfovaní/záujmom používateľa poskytnúť vhodné zobrazenia a reklamy
 Messaging Cookies Cookies na použitie technológie Messaging
 Cookies sociálnych médií Cookies na využívanie funkcií sociálnych médií na zdieľanie, posielanie a príjem webovej stránky pre ostatné osoby

                             

Našu webovú stránku môžete samozrejme navštíviť aj bez používania Cookies. Používanie Cookies môžete na vašom počítač deaktivovať tak, že zmeníte nastavenia prehliadača pre Cookies. Postup na deaktivovanie Cookies môžete získať pravidelne cez funkciu „Pomoc“ vášho internetového prehliadača. Zohľadnite avšak, že tieto nastavenia môžu podľa možnosti ovplyvniť úplnú dostupnosť a funkciu našej webovej stránky. Pre ďalšie možnosti nastavenia a deaktivovania, špecifické pre cookies, pozrite, prosím, ďalej navyše jednotlivé vysvetlenia ku cookies konkrétne používaným v rámci návštevy našej webovej stránky a príslušným funkciám/technológiám.

Niektoré z cookies, ktoré používame na našej webovej stránke, pochádzajú od tretích osôb, ktoré nám pomáhajú analyzovať pôsobenie obsahov našej webovej stránky a záujmy našich návštevníkov, merať výkon a charakteristiky našej webovej stránky, nastavovať podľa potreby reklamu a iné obsahy na našich alebo iných webových stránkach alebo komunikovať s vami. V rámci našej webovej stránky vsádzame ako na first party cookies (viditeľné iba z domény, ktorá sa práve navštevuje), tak aj third party cookies (viditeľne presahujúce doménu a pravidelne umiestňované tretími osobami). Podrobne:

(4.2) 

Inic./MEWA

Typ Cookie: Funkčné Cookies
Názov Cookie: viewport
Platnosť :
1 deň
Opis/Vysvetlivky:
Uloží aktuálne vyhotovenie usporiadaní stránok/veľkosti stránok. Príkladné hodnoty: lg, xxs, xxl

Typ Cookie: Funkčné Cookies
Názov Cookie: cookielayer
Platnosť: 1 rok
Opis/Vysvetlivky: Obsahuje hodnotu „true“, hneď ako návštevník pri prvej návšteve odklikne informačný box o používaní cookies cez „OK“. Ukazuje, že používateľ bol informovaný o uložení cookies cez stránku MEWA.

Typ Cookie: Analytické/Trackingcookies
Názov Cookie: cookielayer _RequestVerification Token
Platnosť: Relácia
Opis/Vysvetlivky: Tento cookie sa založí, hneď ako používateľ vyplní formulár a úspešne o odošle.

Typ Cookie: Funkčné Cookies
Názov Cookie: searchFilters + ItemId (názov súboru cookie sa vygeneruje dynamicky, na základe príslušnej vyhľadávacej stránky a zvolených filtrov)
Platnosť: Relácia
Opis/Vysvetlivky: Tieto cookies uložia aktuálne zvolené vyhľadávacie filtre, individuálne pre každého používateľa. Pre každú vyhľadávaciu stránku sa pritom založí vlastný súbor cookie. Uložia vybrané nastavenia vyhľadávania a zlepšia tak skúsenosť používateľa.

Microsoft 

Typ Cookie: Potrebné cookies
Názov Cookie:
ASP.NET_SessionId
Platnosť:
Relácia
Opis/Vysvetlivky:
Tento cookie sa automatizovane uloží naším webovým serverom, aby bolo možné uložiť informácie o stave sedenia, ktoré slúžia aplikáciám na ukladanie informácií špecifických pre používateľa. Pri zatvorení prehliadača sa vymažú. Zvlášť sa nepoužíva na identifikáciu jednotlivej osoby, ktorá navštívi webovú stránku.

Google Services (Analytics, AdWords atď.)

Typ Cookie:        Analytické/Tracking Cookies a Reklamné/Targeting Cookies
Názov Cookie: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ
Platnosť: Max. 2 roky

Opis/Vysvetlivky: Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google je certifikovaný pod tzv. dohodou Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pri použití Google Analytics sa používajú Cookies, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Google Analytics využíva výlučne First-Party-Cookies. Podrobne:

Google Analytics Cookies _ga / _gid sa používajú na rozlíšenie používateľov. Pritom ide o náhodne generované hodnoty. Google Analytics používajú tieto ID, aby manažovali používateľa, relácie a kampane a zbierali informácie o návštevách na našej webovej stránke. Tieto cookies sa nepoužívajú na identifikáciu jednotlivej osoby a prebiehajú podľa stanovenej doby 2 roky (_ga), resp. 24 hodín (_gid).

Google Analytics Cookies _gat_MewaTotal / _gat_MewaLKZ obsahujú čísla/ID spojených účtov „Google Analytics“. Tieto Cookies sa nepoužívajú na identifikáciu jednotlivej osoby, ale na samotnú identifikáciu miery/počtu dopytov. Tieto cookies prebiehajú podľa stanovenej doby 1 minúta.

Informácie vytvorené cez cookies používa google v našej zákazke, aby vyhodnotil používanie našej webovej stránky a aby zostavoval správy o webových aktivitách a aby poskytoval voči nám ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a používaním internetu.

Informácie vytvorené prostredníctvom Google Analytics cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Doba uloženia u Google pre príslušné údaje na úrovni používateľa a udalosti činí 14 mesiacov (najkratšia možná možnosť nastavenia). Navyše v tejto súvislosti upozorňujeme na to, aby sa na tejto webovej stránke používali Google Analytics iba s aktivovanou IP-anonymizáciou. Tým sa zabezpečí, aby sa vaša IP-adresa Google v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ) alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EWR) skrátila. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. V žiadnom prípade sa vaša IP-adresa nevedie spolu s ostatnými údajmi Google.

Google AdWords: Navyše informácie vytvorené cez Google Analytics Cookies používame na to, aby sme cez retargeting poskytovali zosilnené zobrazenia pre tých používateľov, ktorí už na našej webovej stránke boli. V tejto veci vsádzame na Google AdWords, aby sme prepínali zobrazenia do hľadanej siete Google, ako aj do siete displeja Google. Vlastný Google AdWords pixel nie je zapojený.

Ukladaniu Google Analytics cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušných nastavení softvéru vášho prehliadača (porovnaj hore). Okrem toho môžete zabrániť záznamu údajov vytvorených cez cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že na nasledujúcom odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE stiahnete a nainštalujete dostupné Browser-Add-on na deaktivovanie Google Analytics. Alternatívne môžete prostredníctvom Google Analytics zabrániť záznamu zvlášť na mobilných zariadeniach tak, že kliknete na nasledujúci odkaz:

Vylúčte zo sledovania.

V každom prípade sa umiestni Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu záznamu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Na vymazanie vašich cookies v príslušnom prehliadači musíte znova kliknúť na tento odkaz.

Bližšie informácie k Google Analytics a zásadám bezpečnosti a ochrany údajov, ako aj možnosti nastavenia a námietky nájdete na webovej stránke Google na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Používanie údajov prostredníctvom Google pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), resp. na https://support.google.com/analytics („Zásady bezpečnosti a ochrany údajov Google Analytics“).

Typ Cookie: Funkčné cookies
Názov cookie:
1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID
Platnosť: Max. 2 roky

Opis/Vysvetlenie: Tieto Cookies slúžia na zapojenie ďalších služieb a servisu Google (napr. Google Maps, YouTube). Sú potrebné na vylepšenie zobrazenia a uloženie nastavení. Môžu sa použiť tiež na štatistické, analytické účely alebo na účely retargetingu.

Sitecore

Typ cookie:          Analytické/Tracking cookies
Názov cookie: SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE
Plastnosť: 1 rok

Opis/Vysvetlenie: Tento analytický Cookie sa používa od Sitecore. Sleduje opakované návštevy používateľa na webovej stránke. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (napr. nastavenie prehliadača, nastavenie jazyka, kliknuté obsahy) sa prenášajú na server Sitecore do USA a tam sa ukladajú. Navyše na strane databázy ukladáme príslušné informácie a používame ich na zlepšovanie našej webovej stránky. Tento cookie sa nepoužíva na identifikáciu jednotlivej osoby, ktorá navštívi webovú stránku.

Typ cookie:          Nevyhnutné cookies
Názov cookie:  tempFormData
Plastnosť:  Koniec relácie

Opis/Vysvetlenie:  Ukladá údaje formulára zadané používateľom v tomto cookie, aby následne odovzdal na stránku poďakovaní.

LiveZilla

Typ cookie: Messaging Cookies
Názov cookie: lz_geo_region / lz_user_did / lz_geo_tz / lz_userid / lz_last_visit / lz_geo_lat / lz_geo_long / lz_geo_data / lz_geo_ctryiso / lz_geo_city / lz_visits
Platnosť: 100 dní

Opis/Vysvetlenie: Na tejto webovej stránke používame na zapojenie funkčností živého chatu technológie spoločnosti LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Deutschland/Nemecko (http://www.livezilla.net/). Pri každom jednotlivom vyvolaní našej webovej stránky sa prostredníctvom tohto komponentu zbierajú a ukladajú údaje na webovú analýzu a na prevádzkovanie systému živého chatu, z ktorých sa potom za použitia Cookies môžu vytvoriť profily používania pod pseudonymom. Používame LiveZilla iba s aktivovanou IP-anonymizáciou/maskovaním. Ukladaniu LiveZilla cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušných nastavené softvéru vášho prehliadača (porovnaj hore).

Outbrain

Typ cookie:         Reklamné/Tracking cookies
Názov cookie: _ofcap_DOC1 / optimizelyBuckets / com.silverpop.iMAWebCookie / criteo / optimizelySegments / optimizelyEndUserId / rcktfl / _ga / apnxs / ttd / cdws / obuid _fcap_CAM4 / _vwo_uuid_v2 / _utastes_1 / km_e / obca_vid / km_lv / _ceg.s / _ceg.u / km_ai / obca_data / adrl / __utmz / __utma
Platnosť: Relácia

Opis/Vysvetlivky: Na našej webovej stránke používame technológie/Widgets poskytovateľa Outbrain UK Ltd., 5 New Street Square, EC4A 3TW, Londýn, UK (“Outbrain”), pomocou ktorých sú naši používatelia sú upozorňovaní na pokračujúce, pre nich príp. taktiež zaujímavé obsahy v rámci našej webovej stránky a na webových stránkach tretích osôb (Retargeting Ads). Aby sa toto umožnilo, používa Outbrain sezónne cookies. Zobrazenie odporúčaní prostredníctvom Outbrain sa uskutočňuje pomocou Cookies na čisto pseudonymizovanom základe, osobné údaje používateľov sa neukladajú. Pri údajoch zaznamenaných prostredníctvom Outbrain ide o: Zdroj zariadení, typ prehliadača, ako aj anonymizovaná IP-adresa používateľa. Na anonymizovanie IP-adresy sa odstráni posledné okteto IP-adresy, aby bol možné zaručiť plnú anonymizáciu. Údaje uložené prostredníctvom Outbrain sa ukladajú na dobu 24 mesiacov od poslednej interakcie používateľa.

Ďalšie informácie k ochrane údajov prostredníctvom Outbrain nájdete vo vlastných ustanoveniach k ochrane údajov pod http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Tam môžete tiež kedykoľvek vyhlásiť váš Opt-out, pomocou ktorého odmietnete používanie údajov používateľa a iných údajov a zobrazenia najzaujímavejších odporúčaní prostredníctvom Outbrain. Po vyhlásení vášho Opt-out sa obsahy/odporúčania prostredníctvom Outbrain viac na základe vami vyhľadávaných obsahov nenastavujú. Na vyhlásenie vášho Opt-out kliknite na pole „Odmietnuť“ (Opt-out) vo vyhlásení o ochrane údajov prostredníctvom Outbrain, možnosť vyvolania na http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Facebook

Typ cookie: Reklamné/Tracking cookies
Názov cookie: sb / fr / xs / datr / c_user
Platnosť: Max. 2 roky

Opis/Vysvetlenie: V rámci našej webovej stránky používame tzv. „pixel akcie návštevníka” / „Facebook-Pixel“ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Pomocou pixelu Facebook môže Facebook určiť návštevníkov tejto webovej stránky ako cieľovú skupinu pre znázornenie zobrazení (tzv. „Facebook-Ads“). Navyše prostredníctvom pixelu Facebook môže sledovať správanie používateľov, podľa ktorého budú títo napr. kliknutím na reklamné zobrazenie na Facebooku presmerovaní na webovú stránku. Tento postup slúži na to, aby sa vyhodnotila účinnosť reklamných zobrazení Facebook na štatistické účely a účely výskumu trhu a aby sa prispelo k optimalizácii budúcich reklamných opatrení.

Pixel Facebook sa pri vyvolaní tejto webovej stránky naviaže bezprostredne cez Facebook a môže na vašom zariadení pri príslušnom nastavení umiestniť Cookies. Keď sa následne prihlásite na Facebook alebo v prihlásenom stave navštívite Facebook, návšteva tejto webovej stránky sa zaznamená vo vašom profile. Získané údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, neposkytujú teda žiadne spätné závery na používateľa. Avšak údaje sa ukladajú a spracúvajú prostredníctvom Facebook tak, aby bolo možné spojenie k príslušnému profilu používateľa a Facebook mohol použiť údaje na vlastné reklamné účely, podľa smernice o používaní údajov na Facebooku ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Facebook je certifikovaný pod tzv. dohodou Privacy-Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ukladanie vašich údajov pomocou pixelu Facebook a príslušných Cookies môžu obmedziť zodpovedajúce nastavenia vášho softvéru prehliadača (porovnaj hore). Okrem toho môžete zabrániť záznamu vašich údajov pomocou pixelu Facebook pri návšteve našej webovej stránky tak, že kliknite na nasledujúci odkaz.

V každom prípade sa umiestni Opt-Out-cookie, ktorý v budúcnosti zabráni príslušnému záznamu vašich údajov. Na vymazanie vašich Cookies v príslušnom prehliadači musíte znova kliknúť na tento odkaz. Navyše Opt-Out platí iba pre práve používaný prehliadač a iba pre webovú stránku/webovú doménu, na ktorej odkaz bolo kliknuté. Pre nastavenia presahujúce zariadenia a doménu môžete ako používateľ Facebooku vyvolať stránku zriadenú na tento účel Facebookom a tam uskutočniť nastavenia k reklame založenej na používaní: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Typ cookie: Cookies analýzy/trackingu
Názov cookie:
 facebookOptOut
Platnosť: 1 rok

Opis/Vysvetlenie: OptOut cookie, aby sa používateľovi umožnila deaktivácia facebookového trackingu. Ak existuje toto cookie, trackingový kód facebookového pixelu sa nepridá do zdrojového textu.

Facebook Tracking Switch.

YouTube

Typ cookie: Funkčné cookies
Názov cookie:
VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID / LOGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID
Platnosť: Max. 2 roky

Opis/Vysvetlenie: Na našej webovej stránke sú naviazané videá YouTube z MEWA YouTube-Channel (https://www.mewa.de/newsroom/alle-videos/) a možno ich prehrať priamo na našej webovej stránke. Poskytovateľom video platformy YouTube je YouTube LLC s hladným sídlom spoločnosti v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je podnik spojený s Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Napojenie videí YouTube sa uskutočňuje v tzv. „rozšírenom režime ochrany údajov“, t. j. že sa neprenášajú na YouTube žiadne údaje o vás ako používateľovi, keď neprehrávate videá. Až vtedy, keď aktivujete videá, spustí sa takýto prenos údajov, na ktorý nemáme žiadny vplyv. Prostredníctvom príslušného nastavenia v softvéri prehliadača môžete zabrániť tomu, aby sa ukladali YouTube (porovnaj hore).

Ďalšie podrobnosti spracovania údajov v rámci YouTube, ako aj vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vašej súkromnej sféry nájdete v podmienkach používania a upozorneniach k ochrane údajov YouTube: https://www.youtube.com/t/terms , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Hotjar

Používame Hotjar, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich používateľov a optimalizovali túto službu a skúsenosti. Hotjar je technologická služba, ktorá nám pomáha lepšie porozumieť skúsenostiam našich používateľov (napr. koľko času trávia naktorých stránkach, na ktoré odkazy sa rozhodnú kliknúť, čo sa používateľom páči a čo nepáči atď.) a to nám umožňuje vytvárať a udržiavať náš servis so spätnou väzbou od používateľov. Hotjar používa cookies a iné technológie na zhromažďovanie údajov o správaní našich používateľov a o ich zariadeniach (najmä IP adresa zariadenia (zachytená a uložená iba v anonymizovanej podobe), veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o prehliadači, geografická poloha (iba krajina), preferovaný jazyk používaný na zobrazenie našej webovej stránky). Hotjar ukladá tieto informácie do pseudonymizovaného užívateľského profilu. Hotjar ani my tieto informácie nikdy nepoužijeme na identifikáciu jednotlivých používateľov ani na ich priradenie k ďalším údajom o individuálnom používateľovi. Ďalšie podrobnosti nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Hotjar kliknutím na tento odkaz.

Môžete zrušiť vytvorenie užívateľského profilu, ukladanie údajov o vašom používaní našich stránok pre Hotjar a zrušiť používanie sledovacích súborov cookie na iných webových stránkach pre Hotjar cez tento odkaz zrušenia.

(4.3)

Vyššie uvedené spracovania údajov, založené na cookie, sa uskutočňujú na základe čl. 6 ods .1 písm. f GDPR (právny podklad) k zachovaniu našich oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy sú pritom zvlášť v tom, aby sme vám mohli dať k dispozícii technicky optimalizovanú, ako aj ľahko pre používateľa a podľa potreby navrhnutú webovú stránku vrátane príslušných webových zobrazení (tiež na stránkach tretích poskytovateľov), ako aj aby sme mohli zaručiť bezpečnosť našich systémov.

(5) Odkazy na sociálne médiá (SoMe)


Na našej webovej stránke sú napojené odkazy na služby sociálnych médií (SoMe) ako Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn a Xing. Po kliknutí na príslušné odkazy, resp zapojenú grafiku SoMe budete postúpení na stránku príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme na to, že v rámci týchto nemôžeme uskutočniť žiadne spracovanie vašich údajov a nie sme zodpovední za obsahy internetových stránok, na ktoré kliknete cez odkaz. Pre prípad, že sledujete odkaz na služby SoMe, zohľadnite, prosím, príslušné smernice o používaní údajov a upozornenia na ochranu údajov týchto poskytovateľov.

Ako chránime vaše údaje?


Vykonáme preventívne opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov a chránime našu webovú stránku a ostatné systémy prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Vaše údaje sa chránia zvlášť pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a zmenou prostredníctvom nepovolaných osôb, ako aj proti neoprávnenému prístupu a neoprávnenému zverejňovaniu alebo rozširovaniu. Okrem toho sa údaje, oznámené vami cez našu webovú stránku, prenášajú cez internet zakódované pomocou SSL.

Kto dostane vaše údaje a sprostredkujú sa tieto do tretej krajiny alebo na medzinárodnú organizáciu?


Najprv obdržia osobné údaje od vás zásadne iba naši zamestnanci, ktorí sa zaoberajú technickou, obchodnou alebo redakčnou starostlivosťou. Na tieto účely sa vaše údaje príp. postúpia tiež na zamestnancov iných spoločností skupiny podnikov MEWA, pokiaľ je to potrebné pre príslušnú starostlivosť (napr. na zodpovedanie vášho dopytu). Keď sa o vás napríklad ako o zákazníka stará iná krajinská spoločnosť, bol by príslušný dopyt cez náš kontaktný formulár taktiež postúpený na túto krajinskú spoločnosť na spracovanie a zodpovedanie.

Okrem toho v rámci vyššie vysvetlených spracovaní údajov nasadíme externých poskytovateľov služieb, resp. ich poveríme príslušnými výkonmi Pokiaľ poskytovatelia služieb obdržia vaše osobné údaje ako spracovatelia zákazky, sú pri manipulácii s vašimi osobnými údajmi prísne viazaní na naše pokyny. V nasledujúcej časti uvádzame podrobne kategórie externých príjemcov:

 • Poskytovatelia IT-služieb, napr. v rámci administrácie a hostingu našej webovej stránky, resp. jednotlivých servisov/funkčností, ako aj analýzy/merania webovej stránky
 • Poskytovatelia logistických služieb, aby sme vám mohli zaslať príp. objednaný tovar alebo informačné brožúry.
 • Poskytovatelia platobných služieb a banky, pri spracovaní platieb,
 • Inkasné podniky a právni poradcovia pri uplatňovaní našich nárokov.

V rámci nasadenia zobrazených služieb analýzy prenášame vašu IP-adresu príp. do USA (pozri hore v odseku „Používanie Cookies a príslušných funkcií/technológií“). To sa uskutočňuje vždy v skrátenej/maskovanej forme. Príslušný transfer údajov spočíva na vykonávacom uznesení (EÚ) 2016/1250 EÚ-komisie z 12. júla 2016 podľa smernice 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady o primeranosti ochrany ponúkanej z EÚ-US-štítku ochrany údajov alebo na základe ostatných primeraných preventívnych ochranných opatrení. V ostatnom neprenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ, resp. EHP alebo na medzinárodné organizácie v zmysle čl. 4 č. 26 GDPR.

Ktoré práva dotknutých osôb vám prináležia?

Ako dotknutej osobe vám podľa zákonných predpokladov prináležia nasledovné práva, ktoré si môžete kedykoľvek v písomnej forme alebo elektronicky uplatniť voči nám alebo našim osobám povereným ochranou údajov na uvedených kontaktných adresách (pozri hore „Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?“):

 • Právo na informáciu: Dotknuté osoby sú v rámci čl. 15 GDPR kedykoľvek oprávnené požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú príslušné osobné údaje; ak je tom tak, je dotknutá osoba v rámci čl. 15 GDPR ďalej oprávnená obdržať informáciu o týchto osobných údajoch, ako aj určité ďalšie informácie (okrem iného účely spracovania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, plánované doby uloženia, vaše práva, pôvod údajov) a kópiu príslušných údajov. Platia obmedzenia § 34 BDSG.
 • Právo na opravu: Dotknuté osoby sú oprávnené, podľa čl. 16 GDPR požadovať, aby sa cez ne uložené osobné údaje opravili, ak sú tieto nepríslušné alebo chybné.
 • Právo na vymazanie: Dotknuté osoby sú oprávnené, za predpokladov čl. 17 GDPR požadovať, aby sa príslušné osobné údaje bezodkladne vymazali. Právo na vymazanie osobných údajov okrem iného neexistuje, keď spracovanie osobných údajov je potrebné napr. na splnenie právnej povinnosti (napr. zákonné povinnosti uloženia) alebo na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov. Okrem toho platia obmedzenia § 35 BDSG.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Dotknuté osoby sú oprávnené, za predpokladov čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov: Dotknuté osoby sú oprávnené, za predpokladov čl. 20 GDPR požadovať, aby im boli príslušné a výlučne pripravené osobné údaje odovzdané v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo na námietku podľa čl. 21 GDPR:
  Dotknuté osoby majú právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z ich zvláštnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu ich príslušných osobných údajov, ktoré sa realizujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. e (vykonanie úlohy vo verejnom záujme) alebo čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem zodpovednej osoby); to platí tiež pre profilovanie podopierané týmito ustanoveniami. V prípade námietky sa príslušné osobné údaje viac nespracúvajú, iba vtedy áno, ak môžeme preukázať pre spracovanie naliehavé chránené dôvody, ktoré prevažujú záujmy, práva a slobody dotknutých osôb alebo spracovanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov. To neplatí, keď prevádzkujeme priamu reklamu, opierajúcu sa o vyššie uvedené ustanovenia. Pri námietke voči spracovaniu osobných údajov na účely priamej reklamy sa príslušné osobné údaje – neobmedzene a nezávisle od zváženia odporujúcich záujmov – viac na tento účel nespracúvajú. Námietky podľa čl. 21 GDPR sa môžu písomne alebo cez e-mail nasmerovať na nás alebo na našu osobu poverenú ochranou údajov pod uvedenými kontaktnými adresami (pozri hore „Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?“).
 • Právo na odvolanie: Dotknuté osoby majú právo prípadne udelené vyhlásenia o súhlase, týkajúce sa právnej ochrany údajov, kedykoľvek odvolať s účinkom pre budúcnosť.
 • Právo na podanie sťažnosti na dozornom úrade: Dotknuté osoby sú oprávnené, za predpokladov čl. 77 GDPR podať sťažnosti na dozornom úrade, zvlášť v členskom štáte ich miesta pobytu, ich pracoviska alebo miesta údajného priestupku, keď sú názoru, že spracovanie príslušných osobných údajov je v rozpore s GDPR. Právo na sťažnosť existuje nehľadiac na iný správny alebo právny opravný prostriedok. Pre nás príslušný dozorný úrad je Hessenský subjekt poverený ochranou údajov, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Ostatné žiadosti: Pre ďalšie otázky a žiadosti k ochrane údajov je vám k dispozícii naša osoba poverená ochranou údajov, najlepšie cez e-mail na adrese ochranaudajov@mewa.sk.

Existuje povinnosť prípravy údajov?

Aby sme vám mohli dať našu webovú stránku k dispozícii a umožnili používanie príslušných servisov/funkčností (ako kontaktný formulár, online-objednávky atď.), je potrebné, aby sa pripravili na tento účel potrebné osobné údaje. Bez týchto údajov vyvolanie obsahov našej webovej stránky, resp. používanie príslušných servisov/funkčností nie je možné.

Využívajú sa vaše údaje v rámci automatizovaného nájdenia rozhodnutia/profilovania?

Zásadne máte právo nepodrobiť sa rozhodnutiu spočívajúcemu výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilingu –, ktoré voči vám vyvíja právny účinok alebo vás môže ovplyvniť podobným spôsobom. Zvlášť tieto rozhodnutia nesmú spočívať na zvláštnych kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR. S radosťou upozorňujeme na to, že v rámci našej webovej stránky a príslušných spracovaní údajov sa nepoužívajú žiadne zodpovedajúce rozhodovacie procesy.

Môže sa toto vyhlásenie o ochrane údajov zmeniť?

Ďalší vývoj internetu a nášho internetového vystúpenia môže mať tiež vplyv na naše vyhlásenie o ochrane údajov. Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane údajov, špecifické pre webovú stránku, v budúcnosti príležitostne zmeniť, aby zodpovedalo aktuálnym právnym požiadavkám alebo rozšíreniam alebo zmenám nášho internetového vystúpenia. Pre vašu návštevu platí aktuálne znenie predloženého vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré môžete vyvolať na každej spodnej stránke pod odkazom „Ochrana údajov“.

Ako zaobchádzame s údajmi v ostatnom?

Popri tomto vyhlásení o ochrane údajov, špecifickom pre webové stránky, odkazujeme doplňujúco na naše všeobecné informácie k „zaobchádzaniu s osobnými údajmi zákazníka“, ktoré v ostatných veciach regulujú spracovanie osobných údajov zákazníkov a taktiež je ich možné vyvolať digitálne na nasledujúcom odkaze: Kliknite, prosím, tu.