Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

Zvýšiť bezpečnosť pri práci

Ľudia denne riskujú svoje zdravie pri práci. Na to chce 28. apríla 2018 upozorniť „Svetový deň bez-pečnosti a zdravia na pracovisku“. Počas tohto dňa sa diskutuje o nebezpečenstvách ako aj o vhodných ochranných opatreniach.K opatreniam proti ohrozeniam na pracovisku patrí aj informovanosť zamestnancov, napr. o zaobchádzaní s kvapalinami nebezpečnými pre životné prostredie. K tomu patrí najmä likvidácia materiálov, ale aj bezpečné uloženie a transport znečistených čistiacich materiálov.Dodržiavať bezpečnostné predpisy

Čistiace utierky sú používané v najrôznejších odvetviach a tým sa dostávajú do kontaktu s najrozmanitejšími látkami a materiálmi, ako sú oleje, mazivá, tuky a laky. Vyčistiť stroje a pracovisko a jednoducho vyhodiť čistiaci materiál? Také jednoduché to nie je, lebo ak je čistiaci materiál z látky alebo papiera nasiaknutý samozápalnými alebo ľahko vznetlivými látkami, potom existuje nebezpečenstvo, že sa zapáli. Dôvod: Niektoré z hore uvedených nečistôt reagujú s kyslíkom vo vzduchu a môžu sa vznietiť.Na zabránenie nebezpečenstva požiaru a explózie sa preto musí použitý čistiaci materiál zbierať resp. uskladňovať podľa platných predpisov v utesnených uzatvárateľných nádobách. Poskyto-vateľ textilných služieb MEWA vyvinul na bezpečné uskladnenie a transport znečistených čistiacich utierok MEWA Sacon® - skrátene bezpečný kontajner Safety Container. Ten je k dispozícii v závislosti od miesta použitia aj vo verzii SaCon® Antistatik, špeciálne pre použitie v oblastiach chránených pred explóziou.Kontajnery Safety-Container môžu zabezpečiť rozsiahlu ochranu len vtedy, keď sa dodržiavajú aj ďalšie bezpečnostné predpisy. „Svetový deň bezpečnosti a zdravia na pracovisku“ je vhodnou príležitosťou pre zamestnávateľov, aby ešte raz vo vlastnom podniku skontrolovali, či sú bez-pečnostné opatrenia dodržiavané v dostatočnej miere:• Zberné nádoby, ktoré sú naplnené znečisteným čistiacim materiálom, musia byť neustále uzatvorené.


• S dodatočne dostupným uzatváracím systémom SaCon Fix® možno navyše kontajnery pre čistiace utierky veľmi rýchlo otvoriť aj uzavrieť: S praktickým pedálom ovládaným nohou sa kryt otvára veľmi jednoducho. Automatický „výťah“ zabezpečuje opätovné sa-mostatné zatváranie krytu kontajnera.


• Ak sa nádoby pri napĺňaní otvoria, musí sa zabrániť prístupu zápalných zdrojov ako sú zváracie iskry, zváracie častice a prirodzene otvorené plamene.


• Až po dosiahnutie maximálnej výšky naplnenia môže ostať nádoba na čistiace utierky na vyhradených miestach. Potom sa musí odstrániť z pracovného priestoru a skladovať od-delene.MEWA SaCon® je pevnou súčasťou osvedčeného a inteligentného systému čistiacich utierok MEWA.


Stiahnuť obrázky

  • 16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

    K opatreniam proti ohrozeniam na pracovisku patrí aj informovanosť zamestnancov, napr. o zaobchádzaní s kvapalinami nebezpečnými pre životné prostredie.

  • 16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

    Čistiace utierky sú používané v najrôznejších odvetviach a tým sa dostávajú do kontaktu s najrozmanitejšími látkami a materiálmi, ako sú oleje, mazivá, tuky a laky.

  • 16. Svetový deň bezpečnosti pri práci

    Kontajnery Safety-Container môžu zabezpečiť rozsiahlu ochranu len vtedy, keď sa dodržiavajú aj ďalšie bezpečnostné predpisy.

Kontakt pre tlač

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha