Často hľadané

  • Čistiace utierky Mewa
  • Absorpčné olejové rohože

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1 Ako zaobchádzame s osobnými údajmi?

Ochrane a bezpečnosti osobných údajov prikladáme veľký význam. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súvislosti s touto webovou stránkou za dodržiavania príslušných predpisov o ochrane údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa na nás vzťahujú hlavne ustanovenia európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Radi by sme posilnili dôveru používateľov v našu ponuku a z tohto dôvodu zverejnili zaobchádzanie s osobnými údajmi a podrobne vás informovali o spracúvaní vašich údajov, ako aj o vašich právach podľa čl. 12, 13, 14 a 21 GDPR. V tomto vyhlásení o ochrane údajov, špecifickom pre webovú stránku, sa dozviete, ktoré osobné údaje sa zaznamenávajú pri používaní tejto webovej stránky a ako zaobchádzame s týmito údajmi a informáciami.

2 Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Zodpovednou osobou za spracúvanie údajov v zmysle GDPR a ďalších predpisov o ochrane údajov je:

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Varšavská 29 Bratislava 831 02

Telefón do centrály: +421 2 446 360 97 E-Mail: info@mewa.sk

Kontakt na zodpovednú osobu za spracúvanie údajov v zmysle GDPR:

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Úradník pre ochranu údajov Varšavská 29 Bratislava 831 02

E-Mail: ochranaudajov@mewa.sk

3 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje a informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

4 Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? Na akom právnom základe spracúvanie prebieha?

Osobné údaje spracúvame na stanovené účely, ktoré pre vašu informovanosť podrobne vysvetlíme v nasledujúcej časti. V akom rozsahu a akým spôsobom sa vaše údaje konkrétne spracúvajú, závisí najmä od toho, aké služby, funkcie a ponuky na našej webovej stránke individuálne využívate. Spracúvame údaje hlavne preto, aby…

• ste mohli zobraziť a navštíviť našu webovú stránku, a aby sme dokázali chrániť našu webovú stránku a iné systémy pred bezpečnostnými rizikami; • ste mohli s nami nadviazať kontakt (kontaktný formulár/otázky prostredníctvom emailu); • sme mohli optimalizovať obsah našej webovej stránky a upraviť ju tak, aby bola príjemná pre užívateľov a prispôsobená vašim potrebám (vrátane zobrazovania reklamy, ktorá zodpovedá vašim záujmom na tomto mieste a tiež na iných webových stránkach).

K ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov, než je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, dochádza iba v prípadoch, v ktorých nás k tomu výslovne oprávňuje alebo zaväzuje zákonné ustanovenie, alebo ak ste so spracúvaním údajov výslovne súhlasili. O prípadných zmenách účelu vás budeme informovať pri zohľadnení zákonných požiadaviek.

(1) Zobrazenie a návšteva našej webovej stránky Našu webovú stránku môžete navštíviť iba na informačné účely bez poskytovania akýchkoľvek ďalších údajov o vašej osobe. O vašej návšteve našej webovej stránky sa v tomto prípade automaticky uložia iba technické prístupové údaje prenášané prostredníctvom vášho prehliadača, to znamená názov vášho poskytovateľa internetových služieb, stránka, z ktorej ste nás navštívili, dátum a čas vašej návštevy a identifikačné údaje používaného prehliadača/operačného systému. Webový server pritom v nevyhnutnom prípade uloží tiež vašu IP adresu, ktorá môže za istých okolností napr. umožniť priradenie k vašej osobe. Okrem toho používame súbory cookies na sprístupnenie našej webovej stránky optimalizovaným spôsobom podľa potrieb tiež na čisto informačné účely (kvôli podrobnostiam a vašim príslušným možnostiam úpravy pozri nižšie v odstavci „Používanie cookies a príslušných funkcií/technológií“). K zlúčeniu prístupových údajov s inými zdrojmi údajov nedôjde, údaje sa tiež nevyhodnocujú na marketingové účely.

Ukladanie vyššie uvedených prístupových údajov sa realizuje v rámci takzvaných protokolových súborov servera na našom webovom serveri a je z technických dôvodov potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky a systému. Okrem vyššie uvedených účelov používame prístupové údaje iba na úpravu a optimalizáciu našej webovej stránky podľa potreby čisto štatisticky a bez vyvodzovania akýchkoľvek záverov o vašej osobe.

Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, aby ste sa dozvedeli o našej ponuke výrobkov a iných služieb alebo ich využili, realizuje sa dočasné uloženie prístupových údajov a protokolových súborov na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ) najmä na vykonávanie predzmluvných opatrení. Okrem toho slúži čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ako právny základ na dočasné uloženie prístupových údajov a protokolových súborov. Naším oprávneným záujmom je pritom, aby sme vám poskytli technicky funkčnú a užívateľsky vhodnú webovú stránku a zaručili bezpečnosť našich systémov.

Prístupové údaje, ktoré sme získali v rámci používania našej webovej stránky, sa uchovávajú iba po dobu, počas ktorej sú tieto údaje potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Vaša IP adresa bude pritom uložená na našom webovom serveri maximálne 35 dní.

(2) Kontaktný formulár/Kontaktné požiadavky Osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame, ak ich uvediete v kontaktnom formulári na našej webovej stránke a odošlete nám ich, alebo ak nás kontaktujte iným spôsobom (napríklad e-mailom). Je to na vašom rozhodnutí, či a aké informácie nám poskytnete, keď nás budete kontaktovať. Pokiaľ nás budete kontaktovať e-mailom, uložíme údaje, ktoré ste nám poskytli. Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke zhromažďujeme údaje, ktoré ste zadali do vstupnej masky (o.i. meno, priezvisko, adresa, vaša individuálna správa). Hviezdičkou (*) označené údaje sú povinné údaje, ktoré potrebujeme na správne zodpovedanie vašej požiadavky. Ďalšie dobrovoľné údaje nám umožňujú lepšie priradiť a spracovať vašu požiadavku. Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke sa pri odoslaní uložia tiež nasledujúce technické prístupové údaje: dátum a čas odoslania vašej požiadavky a tiež vaša IP adresa.

Pokiaľ s nami nadviažete kontakt v rámci existujúceho zmluvného vzťahu alebo nás vopred kontaktujete so žiadosťou o informácie o našej ponuke tovaru alebo iných našich službách, budú spracúvané údaje a informácie, ktoré ste nám poskytli, na účely spracovania a zodpovedania vašej žiadosti o kontakt podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ). Uloženie technických prístupových údajov, ktoré boli zaznamenané počas odosielania, sa realizuje na účely technickej prípravy možností kontaktu a zaistenia bezpečnosti systému na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (právny základ) a slúži na zachovanie oprávnených záujmov.

Osobné údaje získané v súvislosti s vaším nadviazaním kontaktu ukladáme na účely a na dobu spracovania vašej požiadavky. Technické prístupové údaje, ktoré boli uložené v tejto súvislosti, budú uchovávané len po dobu, počas ktorej sú tieto údaje potrebné z technických dôvodov, hlavne z dôvodu funkčnej prípravy možností nadviazania kontaktu a zaistenia systémovej bezpečnosti. Vaša IP adresa bude pritom uložená na našom webovom serveri maximálne 35 dní.

(3) Používanie cookies a príslušných funkcií/technológií Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme vám umožnili používanie určitých funkcií, používame v niektorých oblastiach takzvané cookies. Cookies sú súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na váš pevný disk alebo do vyrovnávacej pamäte vášho internetového prehliadača. Okrem toho označujeme ako súbory „cookies“ tiež webové majáky a iné porovnateľné technológie ukladania dát na sledovanie aktivít používateľov. Webové majáky sú väčšinou priehľadné grafické/obrazové prvky, spravidla nie sú väčšie než 1 x 1 pixel, ktoré sú integrované do webovej stránky a pomocou ktorých sa dajú na vašich zariadeniach identifikovať súbory cookies.

Súbory cookies používame na jednej strane na ukladanie informácií týkajúcich sa relácie v rámci webovej stránky. Platnosť týchto súborov cookies uplynie na konci relácie/relácie prehliadača (takzvané krátkodobé súbory cookies) a neukladajú sa natrvalo. Iné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači aj po uplynutí príslušnej relácie/relácie prehliadača a umožňujú nám znova identifikovať váš počítač pri ďalšej návšteve (takzvané perzistentné/dlhodobé súbory cookies). Perzistentné súbory cookies sa automaticky vymažú po určitej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu cookies.

Súbory cookies sa dajú rozdeliť najmä do nasledujúcich kategórií/typov súborov cookies:

• Potrebné cookies Súbory cookies na nevyhnutné vykonávanie špecifických funkcií webovej stránky • Funkčné cookies Súbory cookies, ktoré slúžia na umožnenie služieb a funkcií webovej stránky, a/alebo na zvýšenie „použiteľnosti“ webovej stránky • Analytické/sledovacie cookies Súbory cookies na vykonávanie analýz údajov o polohe, záujmoch návštevníkov a podobne, aby sme získali informácie o návštevníkoch našej webovej stránky a požadovaných obsahoch

Našu webovú stránku môžete samozrejme navštíviť aj bez používania súborov cookies. Používanie súborov cookies na vašom počítači môžete tiež deaktivovať tak, že zmeníte nastavenia prehliadača pre cookies. Postup na deaktiváciu súborov cookies môžete pravidelne získať prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme vás ale, že tieto nastavenia môžu ovplyvniť plnú dostupnosť a funkčnosť našej webovej stránky. Pre ďalšie možnosti nastavenia a deaktivácie špecifické pre súbory cookies si okrem toho pozrite následne používané jednotlivé vysvetlenia k súborom cookies používaným pri návšteve našej webovej stránky a príslušným funkciám/technológiám.

Na našej webovej stránke používame správu súhlasov poskytovateľa Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro“). Ide pritom o plugin (doplnok), pomocou ktorého možno získať súhlas s používaním súborov cookies a/alebo porovnateľných technológií. Samotný Piwik Pro pritom nezhromažďuje osobné údaje. Prostredníctvom správy súhlasov Piwik Pro môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia, ktoré ste si zvolili, a kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookies a technológií, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Správu súhlasu Piwik Pro môžete otvoriť prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

Zmeniť nastavenia súborov cookies/Zrušiť súhlas

Niektoré súbory cookies, ktoré používame na našej webovej stránke, pochádzajú od tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať účinnosť obsahov našej webovej stránky a záujmy našich návštevníkov, merať výkonnosť našej webovej stránky, zamerať potrebnú reklamu a iný obsah na naše alebo iné webové stránky, prípadne s vami komunikovať. V rámci našej webovej stránky používame súbory cookies prvej strany (viditeľné iba z domény, ktorú ste práve navštívili), ako aj súbory cookies tretích strán (viditeľné naprieč doménami a pravidelne používané tretími stranami). Podrobne:

Potrebné cookies:

Názov cookie Platnosť Popis/vysvetlivky
ppms_privacy_ 365 dní Súbor cookie umožňuje získať a uložiť súhlas návštevníka webovej stránky na používanie súborov cookies a/alebo porovnateľných technológií. Používa ho Piwik Pro.
ppms_webstorage Jednotlivé objekty sa vymažú, keď vyprší platnosť príslušných súborov cookies. Návštevník webovej stránky môže tieto informácie manuálne vymazať. Okrem súborov cookies sa údaje ukladajú aj lokálne v prehliadači návštevníka, aby sa predišlo strate údajov na základe mechanizmov prehliadača. Táto technológia ukladá informácie o použitých súboroch cookies.
ppms_data_store Vymaže sa ihneď po odoslaní údajov z formuláru na server. Okrem súborov cookies sa údaje ukladajú aj lokálne v prehliadači návštevníka, aby sa predišlo strate údajov. Táto technológia ukladá informácie, ktoré zadali návštevníci webových stránok vo formulároch, aby sa predišlo strate údajov pri presmerovaní.
viewport 1 rok Uloží aktuálnu verziu rozloženia strany/veľkosť strany. Názorné hodnoty: lg, xxs, xxl
_stg_debug / stg_debug 14 dní Určuje, či sa má zobrazovať ladiaci nástroj Piwik Pro Tag Manager. Po zatvorení ladiaceho nástroja sa cookie odstráni. Tento cookie používa Piwik Pro.

Analytické/sledovacie cookies:

Názov cookie Platnosť Popis/vysvetlivky
_pk_ses 30 minút Zobrazuje aktívnu reláciu návštevníka. Pokiaľ tento cookie nie je prítomný, bola relácia pred vyše 30 minútami ukončená a započítaná v cookie typu pk_id. Tento cookie používa Piwik Pro.
_pk_id 13 mesiacov Používa sa na identifikáciu návštevníkov a zaznamenávanie ich rôznych charakteristík. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_last_interaction 365 dní Zisťuje, či relácia posledného návštevníka stále prebieha alebo či sa začala nová relácia. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_returning_visitor 365 dní Zisťuje, či už bol návštevník na našej webovej stránke. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_externalReferrer relácia Uloží URL webovej stránky, ktorá priviedla návštevníka na našu webovú stránku. Tento cookie používa Piwik Pro.
app_id 365 hodín Tento cookie sa používa na odovzdávanie ID stránky alebo aplikácie medzi modulmi Piwik PRO: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration.
csrftoken 8 hodín Tento súbor cookie sa používa iba pre používateľov Piwik Pro. Uloží token CSRF na zabezpečenie formulárov Piwik Pro. Tento cookie používa Piwik Pro.
sessionid 8 hodín Tento súbor cookie sa používa iba pre používateľov Piwik Pro. Uloží ID relácie aktuálne prihláseného používateľa. Tento cookie používa Piwik Pro.
hjSessionUser{site_id} 365 dní Aktivuje sa, keď používateľ pristupuje na stránku po prvýkrát. Ukladá Hotjar ID používateľa, ktoré je jednoznačné pre túto webovú stránku. Hotjar nesleduje používateľov naprieč rôznymi webovými stránkami. Zabezpečuje, aby boli údaje z nasledujúcich návštev priradené na rovnakej webovej stránke rovnakému ID používateľa. Typ údajov: JSON.
_hjHasCachedUserAttributes Relácia Umožňuje zistiť, či sú údaje uchovávané v lokálnom pamäťovom prvku _hjUserAttributes aktuálne alebo nie. Typ údajov: Boolean (pravda/nepravda).
_hjUserAttributesHash 2 minúty, každých 30 sekúnd sa predlžuje. Umožňuje nám zistiť, kedy sa zmenil atribút používateľa a je potrebné aktualizovať ho. Typ údajov: Content-Hash.
_hjUserAttributes Bez explicitného dátumu vypršania platnosti. Lokálny pamäťový prvok. Ukladá atribúty používateľa, ktoré boli odoslané cez Hotjar Identify API. Typ údajov: JSON kódovaný v Base64.
hjViewportId Relácia Relačný pamäťový prvok. Ukladá podrobnosti o zobrazovanej oblasti používateľa ako sú veľkosť a rozmery. Typ údajov: UUID.
hjActiveViewportIds Bez explicitného dátumu vypršania platnosti. Lokálny pamäťový prvok. Ukladá ID čísla aktívnych zobrazovaných oblastí používateľa. Ukladá časovú pečiatku exspirácie, ktorá sa používa na overenie aktívnych zobrazovaných oblastí pri inicializácii skriptu. Typ údajov: JSON.
hjSession{site_id} 30 minút; predlžuje sa pri aktivite používateľa. Obsahuje aktuálne údaje relácie. Zabezpečuje, aby boli nasledujúce požiadavky priradené v okne relácie k rovnakej relácii. Typ údajov: JSON.
_hjCookieTest Menej než 100 ms; čas vypršania platnosti súboru cookie stanovený na reláciu. Kontroluje, či sledovací kód Hotjar dokáže používať cookies. Ak áno, hodnota sa stanoví na 1. Vymaže sa takmer okamžite po vytvorení. Typ údajov: Boolean (pravda/nepravda).
_hjLocalStorageTest Menej než 100 ms Kontroluje, či sledovací kód Hotjar dokáže používať lokálnu pamäť. Ak áno, hodnota sa stanoví na 1. Údaje uložené v _hjLocalStorageTest nemajú dobu vypršania platnosti, vymažú sa ale takmer okamžite po vytvorení. Typ údajov: Boolean (pravda/nepravda).
_hjSessionStorageTest Menej než 100 ms Kontroluje, či sledovací kód Hotjar dokáže používať relačnú pamäť. Ak áno, hodnota sa stanoví na 1. Údaje uložené v _hjSessionStorageTest nemajú dobu vypršania platnosti, vymažú sa ale takmer okamžite po vytvorení. Typ údajov: Boolean (pravda/nepravda).
_hjTLDTest Relácia Pokúšame sa cookie _hjTLDTest ukladať pre rôzne čiastočné alternatívy URL, až kým nezlyhá. Umožňuje nám zistiť najvšeobecnejšiu cestu namiesto použitia názvu hostiteľa stránok. To znamená, že cookies možno rozdeliť medzi subdomény (pokiaľ je to aplikovateľné). Po kontrole sa cookie odstráni. Typ údajov: Boolean (pravda/nepravda).
_hjClosedSurveyInvites 365 dní Aktivuje sa, keď používateľ interaguje s pozvánkou s odkazom na anketu. Zabezpečuje, aby sa rovnaká pozvánka nezobrazovala znova, ak už bola zobrazená. Zoznam ID ankiet, kódované ako URL.
_hjDonePolls 365 dní Aktivuje sa, keď používateľ dokončí anketu na webovej stránke. Zabezpečuje, aby sa rovnaká anketa nezobrazovala znova, ak už bola vyplnená. Zoznam ID ankiet, kódované ako URL.
_hjMinimizedPolls 365 dní Aktivuje sa, keď používateľ minimalizuje anketu na webovej stránke. Zabezpečuje, aby anketa zostala minimalizovaná, keď sa používateľ pohybuje na vašej webovej stránke. Zoznam ID ankiet, kódované ako URL.
_hjShownFeedbackMessage 1 deň Aktivuje sa, keď používateľ minimalizuje alebo zatvorí widget spätnej väzby. Zabezpečuje, aby sa widget spätnej väzby nahral ako minimalizovaný, keď používateľ prechádza na inú stránku, na ktorej sa má zobraziť. Typ údajov: Boolean (pravda/nepravda).

Ukladanie informácií na vašom koncovom zariadení (napr. PC, smartfón) a tiež príp. prístup na informácie uložené vo vašom koncovom zariadení prebiehajú na základe národných vykonávacích predpisov pre čl. 5 ods. 3 vveta druhá smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, pokiaľ je spracúvanie informácií bezpodmienečne potrebné, aby bolo možné umožniť vám vami výslovne želané používanie našej webovej stránky. Ukladanie informácií na vašom koncovom zariadení nad rámec uvedeného prebieha na základe vášho súhlasu podľa národného vykonávacieho predpisu pre čl. 5 ods. 3 veta prváv smernice o súkromí a elektronických komunikáciách. Pre Slovensko je týmto vykonávacím predpisom zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Spôsoby spracúvania údajov a ich právne základy vymenované v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov platia výhradne pre ďalšie spracúvanie osobných údajov, pokiaľ boli tieto údaje získané formou uloženia informácií, resp. prístupu k nim na vašom koncovom zariadení.

Ďalšie spracúvanie údajov založené na súboroch cookies sa realizuje v prípade potrebných súborov cookies na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ) na poskytnutie ponuky s informáciami a čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR (právny základ), aby sme splnili naše právne povinnosti a aby sme vám poskytli predovšetkým jednoduchú a zdokumentovanú možnosť udeliť alebo neudeliť váš súhlas s používaním súborov cookies. Pre všetky ostatné súbory cookies sa spracúvanie údajov realizuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (právny základ). Okrem toho prichádza do úvahy ako právny základ aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – čiže zachovanie našich oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR pritom spočívajú predovšetkým v tom, aby sme vám mohli poskytnúť technicky optimalizovanú a ľahko ovládateľnú webovú stránku zodpovedajúcu vašim potrebám a tiež zaručiť bezpečnosť našich systémov.

(4) Piwik Pro Na analýzu a sledovanie webu využívame službu spoločnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro“).

Analýza alebo sledovanie konverzií prebieha na základe vášho súhlasu cez Piwik Pro Cookie Consent Manager (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR ako právny základ). Prostredníctvom súborov cookies sa zhromažďujú údaje o tom, ako používate túto webovú stránku, aby sme mohli ďalej zlepšovať našu webovú stránku a služby. Zahŕňa to tiež osobné údaje vrátane vašej IP adresy, ID používateľa a prístrojov, ako aj prístupy na našu webovú stránku. Vaša IP adresa sa pritom uloží len v skrátenej forme, preto ju ani nedokážeme priradiť k vašej osobe.

Údaje sa uložia vo forme nespracovaných údajov na cloudových serveroch spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited v rámci EÚ na dobu 25 mesiacov a potom sa vymažú.

Správcu značiek Piwik Pro používame na integráciu a správu niektorých služieb tretích strán uvedených v zozname súborov cookies na našej webovej stránke. Piwik Pro Tag Manager umožňuje správu značiek. Vaše nastavenia súhlasu so súbormi cookies sa berú do úvahy aj s ohľadom na nástroje integrované cez Tag Manager.

Ďalšie informácie o Piwik Pro môžete nájsť tu: https://piwikpro.de/datenschutz

(5) Sledovanie konverzií Google Ads Prostredníctvom služby Google Ads zadávame inzeráty informujúce o službách našej spoločnosti. V tejto súvislosti používame funkciu „Website Conversion Tracking“ služby Google Ads. Ponúka ju spoločnosť Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Sprostredkovateľom je pre používateľov v EÚ/EHP a Švajčiarsku spoločnosť Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Google na tieto účely používa cookies, pokiaľ ste na to udelili svoj súhlas.

Týmto spôsobom sa zaznamená to, že ste po dobu do 90 dní od interakcie s reklamou firmy Mewa na Google vykonali tzv. „konverziu“ na našej webovej stránke. Konverziou môže byť napr. to, že ste nás kontaktovali na našej webovej stránke alebo si objednali informačný materiál. Týmto spôsobom zistíme jedine to, ktoré z našich reklamných inzerátov viedli ku konverzii. Vďaka tomu dokážeme optimalizovať do budúcna svoje inzeráty zadávané cez Google. V tejto súvislosti nedostávame žiadne identifikačné informácie o vás ako o používateľovi. Využívame základné funkcie sledovania konverzií webovej stránky a podnikli sme nastavenia v súlade s ochranou údajov, napr. sme deaktivovali prepojenia s informáciami iných nástrojov spoločnosti Google a tiež možnosti remarketingu. Informácie zbierané súbormi cookies spoločnosti Google o vašich konverziách na našej webovej stránke a o vašej IP adrese však môže Google popr. agregovať a prepájať s inými údajmi, ďalej ich spracúvať a prenášať na server Google v USA a tam ich ukladať. Informácie o uchovávaní údajov a ich mazaní spoločnosťou Google si môžete pozrieť tu: https://business.safety.google/adsretention.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov získate od spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy a https://policies.google.com/technologies/ads.

(6) Odkazy na sociálne médiá (SoMe) Na našej webovej stránke sú integrované odkazy na sociálne médiá (SoMe) ako Facebook, X (pôvodne Twitter), Instagram, YouTube, Xing a LinkedIn. Po kliknutí na príslušné odkazy, resp. integrovanú grafiku SoMe budete presmerovaní na webovú stránku príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme na to, že v rámci toho neprebieha z našej strany žiadne spracúvanie vašich údajov a že nie sme zodpovední za obsahy internetových stránok, na ktoré odkazujeme. Pre prípad, že nasledujete odkaz na služby SoMe, zohľadnite, prosím, príslušné smernice o používaní údajov a zásady ochrany údajov týchto poskytovateľov.

(7) Hotjar Používame nástroj „Hotjar“ poskytovaný spoločnosťou Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta („Hotjar“)“, aby sme optimalizovali svoju webovú stránku a s ňou spojené služby a vaše skúsenosti. Hotjar je technologická služba, ktorá nám pomáha lepšie chápať skúsenosti našich používateľov (napr. koľko času trávia na ktorých stránkach, na ktoré odkazy klikajú, čo majú používatelia radi a čo nie atď.), čo nám umožňuje budovať a udržiavať náš servis na základe odozvy od používateľov. Hotjar používa súbory cookie a iné technológie na zhromažďovanie údajov o správaní našich používateľov a ich zariadení (zoznam súborov cookie nájdete v časti (3) Používanie cookies a príslušných funkcií/technológií). Medzi ne patria IP adresa zariadenia (spracovaná a v anonymizovanej podobe uložená počas vašej relácie, veľkosť obrazovky zariadenia, typ zariadenia (jednoznačná identifikácia zariadenia, informácie prehliadača, geografická poloha (len krajina) a uprednostňovaný jazyk na zobrazovanie našej webovej stránky. Hotjar uchováva tieto informácie v našom mene v pseudonymizovanom používateľskom profile.

Ďalšie informácie nájdete v odseku „About Hotjar“ na stránke podpory Hotjar.

5 Ako chránime vaše údaje?

Prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť vašich osobných údajov a chránili našu webovú stránku a ďalšie systémy prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Vaše údaje sú chránené hlavne pred stratou, zničením, sfalšovaním, manipuláciou a úpravou neoprávnenými osobami, ako aj pred neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením alebo šírením. Okrem toho sa údaje, ktoré ste nám oznámili cez našu webovú stránku, prenášajú po internete zašifrované pomocou technológie SSL.

6 Kto dostáva vaše údaje a prenášajú sa do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Najskôr sa o vašich osobných údajoch dozvedia iba naši zamestnanci, ktorí sa podieľajú na technickej, obchodnej alebo redakčnej podpore. Na tieto účely môžu byť odovzdané vaše údaje tiež zamestnancom iných spoločností podnikateľskej skupiny Mewa, pokiaľ je to potrebné pre príslušnú starostlivosť (napr. na zodpovedanie vašej žiadosti). Pokiaľ sa o vás napríklad ako o zákazníka stará iná národná spoločnosť, príslušná žiadosť bude prostredníctvom nášho kontaktného formuláru tiež odoslaná tejto národnej spoločnosti na spracovanie a zodpovedanie otázok.

Okrem toho využívame v rámci vyššie vysvetleného spracúvania údajov externých poskytovateľov služieb, resp. ich poveríme príp. príslušnými úkonmi. V prípade, že poskytovatelia služieb prijímajú vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia, sú pri zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi prísne viazaní našimi pokynmi. V nasledujúcom zozname podrobne uvádzame kategórie externých príjemcov:

• poskytovatelia IT služieb, napríklad v súvislosti so správou a hostingom našej webovej stránky alebo jednotlivými službami/funkciami, ako aj pre analýzu/meranie webovej stránky, • poskytovatelia logistických služieb, aby sme vám mohli zaslať akýkoľvek tovar alebo informačné brožúry, ktoré ste si objednali, • poskytovatelia platobných služieb a banky pri spracúvaní platieb, • firmy na vymáhanie pohľadávok a právni poradcovia pri uplatňovaní našich nárokov.

Pokiaľ ste súhlasili s používaním cookies poskytovateľa Google, budú vaše osobné údaje popr. odosielané do USA. Americké spoločnosti Google sú certifikované podľa rámcov EU-U.S. Data Privacy Framework, Dodatku Spojeného kráľovstva k tomuto rámcu a Swiss-U.S. Data Privacy Framework, na ktorých sa zakladá odosielanie údajov. Pokiaľ neexistujú alebo sa nedajú aplikovať rozhodnutia o primeranosti na základe vyššie uvedených rámcov, zakladá sa príslušný prenos údajov na štandardných zmluvných doložkách, ktoré boli vydané Európskou komisiou a uzatvorené s poskytovateľmi služieb. Okrem toho neprenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo EHP ani do medzinárodných organizácií v zmysle čl. 4 č. 26 GDPR.

7 Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte podľa zákonných požiadaviek nasledovné práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť v písomnej forme alebo elektronicky u nás alebo našej zodpovednej osoby na uvedených kontaktných adresách (pozri vyššie „Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?“):

a. Právo na prístup k údajom: Dotknuté osoby sú oprávnené v rámci čl. 15 GDPR kedykoľvek požiadať o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba v rámci čl. 15 GDPR právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež na niektoré ďalšie informácie (vrátane účelov spracúvania, kategórií osobných údajov, kategórií príjemcov, plánovanej doby uchovávania, ich práv, pôvodu údajov) a získať kópiu príslušných údajov.

b. Právo na opravu: Dotknuté osoby sú oprávnené požiadať podľa čl. 16 GDPR o opravu osobných údajov, ktoré sú o nich uložené, pokiaľ sú nepresné alebo nesprávne.

c. Právo na vymazanie: Dotknuté osoby sú oprávnené za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR požiadať o okamžité vymazanie príslušných osobných údajov. Právo na vymazanie neexistuje napríklad v tom prípade, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné napr. na splnenie zákonnej povinnosti (napríklad zákonné požiadavky na uchovávanie) alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknuté osoby sú oprávnené za podmienok uvedených v čl. 18 GDPR požiadať o okamžité obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e. Právo na prenosnosť údajov: Dotknuté osoby majú právo za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

f. Právo namietať podľa čl. 21 GDPR: Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e (plnenie úlohy vo verejnom záujme) alebo článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ); platí to tiež pre profilovanie na základe týchto ustanovení. V prípade podania námietky nebudeme dotknuté osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Neplatí to, pokiaľ prevádzkujeme priamy marketing na základe vyššie uvedených ustanovení. Pri námietke proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nebudú príslušné osobné údaje – bez obmedzenia a nezávisle od zvažovania protichodných záujmov – ďalej spracúvané na tieto účely. Námietky podľa čl. 21 GDPR môžete podať písomne alebo e-mailom nám alebo našej zodpovednej osobe na uvedené kontaktné adresy (pozri vyššie „Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?“).

g. Právo na odvolanie súhlasu: Dotknuté osoby majú podľa čl. 7 ods. 3 GDPR právo prípadne udelené vyhlásenia o súhlase týkajúce sa právnej ochrany údajov kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

h. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: Dotknuté osoby sú oprávnené podať sťažnosť za podmienok podľa čl. 77 GDPR dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievajú, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, je v rozpore s GDPR. Právo na podanie návrhu existuje bez ohľadu na iný správny alebo súdny opravný prostriedok. Dozorný orgán príslušný pre nás je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Iné záležitosti: Pre ďalšie otázky a záležitosti týkajúce sa ochrany údajov je vám k dispozícii naša zodpovedná osoba, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese ochranaudajov@mewa.sk.

8 Existuje povinnosť poskytnúť údaje?

Aby sme vám mohli sprístupniť našu webovú stránku a umožnili vám využívať zodpovedajúce služby/funkcie (ako kontaktný formulár, online objednávky atď.), je potrebné, aby ste nám poskytli požadované osobné údaje. Bez týchto údajov nie je možné vyvolanie obsahu našej webovej stránky alebo využívanie príslušných služieb/funkcií.

9 Používajú sa vaše údaje v rámci automatizovaného rozhodovania/profilovania?

Máte právo, aby ste sa nestali predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania –, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. Tieto rozhodnutia nesmú byť pravidelne založené najmä na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR. Radi by sme vás upozornili, že na našej webovej stránke nevyužívame príslušné procesy rozhodovania a s tým súvisiace spracúvanie údajov.

10 Môže sa toto vyhlásenie o ochrane údajov zmeniť?

Ďalší rozvoj internetu a našej webovej stránky môže ovplyvniť aj naše vyhlásenie o ochrane údajov. Vyhradzujeme si právo zmeniť v budúcnosti príležitostne toto vyhlásenie o ochrane údajov špecifické pre webovú stránku tak, aby vyhovovalo aktuálnym právnym požiadavkám alebo aby odrážalo doplnky alebo zmeny našej webovej prezentácie. Pre vašu návštevu platí vždy aktuálna verzia tohto vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré si môžete vyvolať na každej podstránke pod odkazom „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“.

11 Ako zaobchádzame s ostatnými osobnými údajmi (zákazníkov)?

Okrem tohto vyhlásenia o ochrane údajov špecifického pre webovú stránku upozorňujeme tiež na naše všeobecné informácie o zaobchádzaní „s osobnými údajmi a prieskumami“, ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov zákazníkov iným spôsobom a sú dostupné aj v digitálnej podobe na nasledujúcom odkaze: Kliknite, prosím, sem.

Stav: september 2023